Women's Education Society's
Smt. Mathubai Garware Kanya Mahavidyalaya, Sangli
 
Skip Navigation Links
About usExpand About us
DepartmentExpand Department
StudentExpand Student
FacilitiesExpand Facilities
ActivitiesExpand Activities
AchievementsExpand Achievements
IQACExpand IQAC
NIRFExpand NIRF
Antiragging Cell
RTIExpand RTI
AluminiExpand Alumini
Contact us
Facilities
 सोयी सुविधा
Computer Lab
Language Lab
Home Science Lab
Playing Ground
Infrastructure
 
 सोयी सुविधा
महाविद्यालयाचे नाव      श्रीमती मथुबाई गरवारे कन्या महाविद्यालय , सांगली.
संस्थेचे नाव व पत्ता    वुईमेन्स एज्युकेशन सोसा. सांगली.
   एस. टी. स्टँड रोड. सांगली .
 स्थापना वर्ष     १९३३ नोंदणी क्रमांक F १५०१
 कार्यक्षेत्र

     महानगरपालिका

 महाविद्यालय मंजूर तपशिल      NGC /१२७५/१८९२/XXV  DT - २९ /०७/ १९७७
 विद्याशाखा पदवी                      :  बी. ए.  भाग १,२ व ३
(अनुदानित )          :  बी कॉम भाग १,२ व ३
पदव्युतर विभाग  : एम . ए.  - इंग्रजी , अर्थशास्त्र व हिंदी
(विना अनुदानित )    एम. कॉम - अकौंटन्सी
व्यावसायिक अभ्यासक्रम: बी .बी. ए. भाग १,२ व ३
(विना अनुदानित )                बी .सी . ए . भाग १,२ व ३
 महाविद्यालय जागेचे क्षेत्रफळ      १.५ एकर
 इमारत     १
 वर्ग खोल्या संख्या     २३
एकुन बेंचीस      ७३६
 प्राचार्य कक्ष    १
 कार्यालय     १
स्टाफ रूम     २(१ सिनि. व १ ज्युनि. )
ग्रंथालय     १ स्वतंत्र
ग्रंथालयातील पुस्तकांची संख्या     ४६३१९
वाचनकक्ष (शिक्षकांसाठी  )      ४ स्वतंत्र 
वाचनकक्ष ( विद्यार्थिनींसाठी)     १ स्वतंत्र
प्रसाधनग्रहे    ५ (स्त्री शिक्षक )
   ५ (पुरुष शिक्षक ) ( पाण्याची सुविधा आहे )
प्रसाधनग्रहे ( विद्यार्थिनींसाठी )      १४
सनिटरी नॅपकिन व्हेडिंग मशिन     १
सनिटरी नॅपकिन ङिस्ट्रॅायर     ३
रेकॉर्ड रूम     १
परीक्षा रूम     १
विद्यार्थिनी कॉमन रूम       २
 कॉन्फरन्स हॉल    २
एन .एस. एस . रूम     १
सभागृह     १
शुद्ध पिण्याचे पाणी सुविधा
फिल्टर सिस्टीम संख्या (R .O )
   २
जिमखाना इमारत      १
इइनडोअर गेम व आऊट डोअर गेमसाठी साधने इनडोअर गेम        : चेस सेट -५, टेबल टेनिस रॅकेट -१० ,कॅरम बोर्ड-९,
                                  कॅरम पिस सेट -१६ ,टेबल टेनिस टेबल -१, इ.
आउट डोअर गेम : बॅडमिंटन रॅकेट -५, बॅडमिंटन शटल-९,  सॅाफ्टबॅाल - ४  , क्रिकेट बॅट - ४
                                 व्हॅालीबॅालनेट - १ , बास्केटबॅाल -६ , रिंगपोल १ ,इ.
 
सी. सी. टी.व्ही. कॅमेरा  . सी. टी.व्ही. कॅमेरा     १३
कॅन्टीन       १
नॅक रूम       १
विद्यार्थिनीसाठी संगणक कक्ष (ग्रंथालय )     १(संगणक ५ )
बी .बी .ए./ बी .सी .ए . संगणक कक्ष      २ (संगणक संख्या ६० )
महाविद्यालयातील विद्युत व्यवस्था व आपत्कालीन व्यवस्था सुविधा     जनरेटर व  इन्व्हर्टर ची सोय आहे .
लॅग्वेज लॅब (इंग्रजी )     १ (१०+१)
महिला कर्मचारी व विद्यार्थिनीसाठी महिला तक्रार निवारणसमिती स्थापन      समिती स्थापन केली आहे .
विद्यार्थिनीसाठी तक्रार पेटी व नोटीस बोर्ड      १ तक्रार पेटी, नोटीस बोर्ड -मोठे -६,लहान -१०
भौतिक सुविधा     भूगोल (स्वतंत्र कक्ष व प्रयोगशाळा )
   मानसशास्त्र (स्वतंत्र कक्ष व प्रयोगशाळा)
   गृहशास्त्र (स्वतंत्र कक्ष व प्रयोगशाळा)
सांस्कृतिक विभाग कक्ष       आहे
वाहन पार्किंग सुविधा    पार्किंग सुविधा आहे .
   
 
 
       Copyritgh @ 2015 www.mgkanyasangli.edu.in. All Rights Reserved