Women's Education Society's
Smt. Mathubai Garware Kanya Mahavidyalaya, Sangli
 
Skip Navigation Links
About usExpand About us
DepartmentExpand Department
StudentExpand Student
FacilitiesExpand Facilities
ActivitiesExpand Activities
AchievementsExpand Achievements
IQACExpand IQAC
NIRFExpand NIRF
Antiragging Cell
RTIExpand RTI
AluminiExpand Alumini
Contact us
Students
Scholorship
Grievance Com.
Placement Cell
Other Facilities
Affidevit
 
 महाविद्यालयात दाखल करावयाचे शपथ पत्र
खालील बाबीसाठी विद्यार्थीनीना शपथ पत्र जोडणे आवश्यक आहे.......
१. प्रवेश घेतेवेळी १ वर्ष किंवा त्यापेक्षा ज्यास्त शैक्षणिक खंड पडला असल्यास .......
 २. मुळ शाळा सोडल्याचा दाखला पुन:श्च मागणी करतेवेळी .......
 ३. शिष्यवृत्ती फॉर्म भरतेवेळी १ वर्ष किंवा त्यापेक्षा ज्यास्त शैक्षणिक खंड असल्यास......
४. परीक्षा फॉर्म भरतेवेळी १ वर्ष किंवा त्यापेक्षा ज्यास्त शैक्षणिक खंड असल्यास......
५. तसेच प्रवेश घेतेवेळी प्रत्येक विद्यार्थिनीने व त्यांचे पालकांनी Antiraging संदर्भातील Affidevit (शपथपत्र ) भरून देणे आवश्यक आहे.
 Online Affidevit फॉर्म भरणेची website पुढीलप्रमाणे WWW.amanmovement.org
       Copyritgh @ 2015 www.mgkanyasangli.edu.in. All Rights Reserved